درباره کال ورک

شایستگان نباید گمنام باشند

سایت کال ورک ، صرفا به عنوان یک معرف قصد دارد با هدف ایجاد پلی میان متخصصین و کارفرمایان یک ارتباط مستقیم ، بدون واسطه و بدون کارمزد را فراهم کند تا کارفرمایان بتوانند به سهولت متخصصین خود در حوزه های صنعت ، معدن و ساختمان بیابند(پیدا کنند) و پروژه های خود را برون سپاری کنند ، همچنین کال ورک برای کارفرمایان امکانی را فراهم نموده که پروژه های خود را ثبت نموده تا متخصصین بتوانند در یک فضای رقابتی به کارفرمایان خود پیشنهاد قیمت ارائه دهند. در نهایت جهت میسر شدن این امر کافیست متخصصین در سایت تخصص خود را ثبت نموده و کارفرمایان پروژه های خود را ثبت نمایند. کال ورک می تواند از ابتدا تا انتهای یک پروژه در همه مراحل درکنارشما قرار گیرد.