مجید
سید سعید موسوی
برق صنعتی
مهدی موسائی قلا
دانیال شوریده
فوق دیپلم
حمیدکیانمهر
یاسر علیزاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محسن مالکی
لیسانس الکترونیک