مصطفی ملک زاده
کارشناسی کنترل ابزار دقیق کاردانی الکتروتکنیک
علی خانی
کارشناسی ارشد برق قدرت
کال ورک
لیسانس عمران فوق لیسانس عمران گرایش سازه