علی محمد صادقی
رادنيرو
ليسانس مديريت بازار
مصطفی ملک زاده
کارشناسی کنترل ابزار دقیق کاردانی الکتروتکنیک
آرتیمان هوشمند سپهر(کشمیری)
مجید دادپور
لیسانس برق قدرت