مسعود ظهوریان آزاد
لیسانس مکانیک سیالات
عباس رحیمی
کارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی