آروین گستر(شمشیری)
لیسانس قدرت
مسعود ظهوریان آزاد
لیسانس مکانیک سیالات