وحید تقدیسی
فوق لیسانس معماری وشهرسازی
مجید لگزیان
لیسانس معماری
نعیمه حسینی
کارشناسی فضای سبز دانشجوی کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی
علی ناصری
فوق لیسانس معماری