محمد صادق شریفی
مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای مهندسی عمران
محسن جلیل زاده
کارشناسی ارشد برق قدرت