نعیمه حسینی
کارشناسی فضای سبز دانشجوی کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی
حسین کیانی نژاد
لیسانس نرم افزار