نعیمه حسینی
کارشناسی فضای سبز دانشجوی کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی
علی ناصری
فوق لیسانس معماری