محسن محمودی ریحان آبادی
لیسانس مهندس عمران سازه
امین واقعی
لیسانس برق قدرت
محسن عاکف
فوق لیسانس انرژی های تجدیدپذیر -لیسانس برق قدرت
رحیم خالصی
لیسانس برق قدرت
وحید تقدیسی
فوق لیسانس معماری وشهرسازی
مجید لگزیان
لیسانس معماری
حمید رضا پورشهریاری
لیسانس عمران
الیاس اسدی
لیسانس برق قدرت
آفرازصنعت توس (پهلوان زاده)
امین مرادیان
لیسانس قدرت
نعیمه حسینی
کارشناسی فضای سبز دانشجوی کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی
علی ناصری
فوق لیسانس معماری
محسن ابراهیمی عطری
کارشناسی عمران کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت
مرتضی رحیمی
لیسانس نقشه کشی معماری
محسن جلیل زاده
کارشناسی ارشد برق قدرت
مهدی نتاج
فوق لیسانس برق قدرت
مجید دادپور
لیسانس برق قدرت