زمان پاسخگویی
9-13 و 18-21

کارشناسی فضای سبز
دانشجوی کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی

رویت و اسکچاپ

همکاری با اداره کشاورزی آستان قدس و شهرداری مشهد - طراحی فضای سبز باغ ویلا بصورت خصوصی و...